top of page
Youtube

YoshinkanAikidoRyu - chiryukan

YoshinkanAikidoRyu - chiryukan

YoshinkanAikidoRyu - chiryukan
Moscow Yoshinkan Aikido Tournament 2019

Moscow Yoshinkan Aikido Tournament 2019

03:45
Смотреть
養神館 合気道 Aikido Gozo Shioda - hh ryote mochi shiho nage #aikido #gozoshioda #yoshinkanaikido

養神館 合気道 Aikido Gozo Shioda - hh ryote mochi shiho nage #aikido #gozoshioda #yoshinkanaikido

00:07
Смотреть
養神館 合気道 Aikido Gozo Shioda - Tsuneo Ando #aikido #gozoshioda #yoshinkanaikido

養神館 合気道 Aikido Gozo Shioda - Tsuneo Ando #aikido #gozoshioda #yoshinkanaikido

01:00
Смотреть
bottom of page